Zasady i warunki

1. Ogólnie

Dostęp i korzystanie z tej Witryny oraz produktów i usług dostępnych za jej pośrednictwem (łącznie zwanych „Usługami”) podlega następującym warunkom i powiadomieniom. Korzystając z Usług, wyrażasz zgodę na wszystkie Warunki, które mogą być przez nas okresowo aktualizowane. Powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę, aby zapoznać się z wszelkimi zmianami, jakie mogliśmy wprowadzić w Warunkach.

Dostęp do tej Witryny jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany Usług bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu ta Witryna będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części lub całej Witryny.

Niniejsza Witryna internetowa zawiera także łącza do innych witryn internetowych, które nie są obsługiwane przez firmę Abena („Witryny powiązane”). Abena nie ma kontroli nad Witrynami Powiązanymi i nie ponosi za nie odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Korzystanie z Połączonych Witryn będzie podlegać warunkom użytkowania i usług zawartym w każdej takiej witrynie.

2. Polityka prywatności

Korzystając z tej Strony wyrażasz zgodę na opisane w niej przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są dokładne. Nie przechowujemy danych kart kredytowych ani nie udostępniamy danych klientów żadnym stronom trzecim.

3. Zakazy

Nie wolno Ci nadużywać tej Strony internetowej. Nie będziesz: popełniać ani zachęcać do przestępstwa; przesyłać lub rozpowszechniać wirusa, trojana, robaka, bombę logiczną lub publikować jakichkolwiek innych materiałów, które są złośliwe, szkodliwe technologicznie, naruszają zaufanie lub w jakikolwiek sposób są obraźliwe lub obsceniczne; włamać się do dowolnego aspektu Usługi; uszkodzone dane; powodować irytację innych użytkowników; naruszać prawa majątkowe jakiejkolwiek innej osoby; wysyłać żadnych niezamówionych materiałów reklamowych lub promocyjnych, powszechnie nazywanych „spamem”; lub próbować wpłynąć na wydajność lub funkcjonalność jakichkolwiek urządzeń komputerowych lub dostępnych za pośrednictwem tej Witryny. Naruszenie tego postanowienia stanowiłoby przestępstwo w rozumieniu ustawy o nadużyciach komputerowych z 1990 r. ABENA zgłosi wszelkie takie naruszenia odpowiednim organom ścigania i ujawni im Twoją tożsamość.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu „odmowa usługi”, wirusami lub innymi szkodliwymi technologicznie materiałami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone w wyniku korzystania przez Ciebie z tej Witryny lub do pobierania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na tej stronie lub na jakiejkolwiek stronie internetowej, do której prowadzą linki.

4. Własność intelektualna, oprogramowanie i treść

Prawa własności intelektualnej do całego oprogramowania i treści udostępnianych użytkownikowi w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem pozostają własnością firmy Abena lub jej licencjodawców i są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszelkie tego typu prawa są zastrzeżone przez firmę Abena i jej licencjodawców. Możesz przechowywać, drukować i wyświetlać dostarczone treści wyłącznie na własny użytek. Nie wolno Ci publikować, manipulować, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób reprodukować, w jakimkolwiek formacie, treści lub kopii treści dostarczonych Tobie lub pojawiających się w tej Witrynie, ani nie możesz wykorzystywać takich treści w związku z jakąkolwiek działalnością biznesową lub komercyjną przedsiębiorstwo.

Nie wolno modyfikować, tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, deasemblować ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o oprogramowanie lub towarzyszącą dokumentację dostarczoną przez firmę Abena lub jej licencjodawców. Nie udziela się Ci żadnej licencji ani zgody na używanie tych znaków w jakikolwiek sposób, a Ty zgadzasz się nie używać tych znaków ani żadnych znaków, które są podobne kolorystycznie, bez pisemnej zgody Abeny.


5. Wyłączenie odpowiedzialności

Materiały wyświetlane w tej Witrynie są udostępniane bez żadnych gwarancji, warunków ani rękojmi co do ich dokładności. O ile wyraźnie nie określono inaczej, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, ABENA i jej dostawcy, dostawcy treści i reklamodawcy niniejszym wyraźnie wykluczają wszelkie warunki, gwarancje i inne warunki, które w przeciwnym razie mogłyby być dorozumiane na podstawie ustawy, prawa zwyczajowego lub prawa słuszności i nie będą ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, wtórne, karne lub przypadkowe, lub szkody z tytułu utraty możliwości użytkowania, zysków, danych lub innych wartości niematerialnych i prawnych, szkody dla wartości firmy lub reputacji lub koszty zakup zastępczych towarów i usług, wynikających lub związanych z użytkowaniem, niemożnością użycia, działaniem lub awarią tej Strony internetowej lub Stron Powiązanych i wszelkich materiałów na nich zamieszczonych, niezależnie od tego, czy takie szkody były przewidywalne, czy też wynikały z umowy, deliktu, słuszność, zwrot pieniędzy na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub w inny sposób. Nie ma to wpływu na odpowiedzialność ABENY za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z jej zaniedbania, ani za oszukańcze wprowadzenie w błąd, wprowadzenie w błąd co do zasadniczej kwestii, ani za jakąkolwiek inną odpowiedzialność, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

6. Link do tej Strony internetowej

Możesz zamieszczać linki do naszej strony głównej, pod warunkiem, że robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi naszej reputacji i nie wykorzystuje jej, ale nie możesz umieszczać linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania , zatwierdzenie lub poparcie z naszej strony, jeśli takie nie istnieje.

Nie wolno Ci ustanawiać linków z żadnej strony internetowej, która nie jest Twoją własnością.

Niniejsza Witryna nie może być umieszczona w ramce w żadnej innej witrynie ani nie można tworzyć łączy do jakiejkolwiek części tej Witryny innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez uprzedzenia.

7. Zastrzeżenie dotyczące własności znaków towarowych, wizerunków osób i praw autorskich osób trzecich

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, wszystkie osoby (łącznie z ich imionami i nazwiskami oraz wizerunkami), znaki towarowe osób trzecich oraz obrazy produktów, usług i/lub lokalizacji stron trzecich prezentowane w tej Witrynie nie są w żaden sposób powiązane, powiązane ani powiązane z firmą ABENA i Państwem nie powinna opierać się na istnieniu takiego powiązania lub przynależności. Wszelkie znaki towarowe/nazwy prezentowane w tej Witrynie są własnością odpowiednich właścicieli znaków towarowych. Jeżeli odnosi się do znaku towarowego lub nazwy marki, jest ona używana wyłącznie do opisu lub identyfikacji produktów i usług i w żaden sposób nie stanowi zapewnienia, że takie produkty lub usługi są popierane przez firmę ABENA lub z nią powiązane.

8. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę ABENA, jej dyrektorów, urzędników, pracowników, konsultantów, agentów i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością, szkodami i/lub kosztami osób trzecich (w tym między innymi opłatami prawnymi ) powstałe w wyniku korzystania przez Ciebie z tej Witryny lub naruszenia przez Ciebie Regulaminu.

9. Odmiana

ABENA ma prawo, według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia do zmiany, usunięcia lub zmiany Warunków i/lub dowolnej strony tej Witryny.


10. Nieważność

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków okaże się niewykonalna (w tym dowolne postanowienie, w którym wyłączamy naszą odpowiedzialność wobec Ciebie), nie będzie to miało wpływu na wykonalność jakiejkolwiek innej części Warunków, a wszystkie pozostałe klauzule pozostaną w pełnej mocy. O ile to możliwe, w przypadku gdy jakakolwiek klauzula/podklauzula lub część klauzuli/podklauzul może zostać oddzielona w celu nadania ważności pozostałej części, klauzula powinna zostać poprawiona i zinterpretowana w sposób, który będzie ściśle przypominał pierwotne znaczenie klauzuli /podklauzula w zakresie dozwolonym przez prawo.

11. Reklamacje

Zgodnie z nowymi unijnymi standardami internetowego rozstrzygania sporów wszystkie spory klientów będą rozpatrywane za pośrednictwem nowej platformy UE, do której można uzyskać dostęp tutaj http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12. Zrzeczenie się

Jeśli naruszysz te warunki, a my nie podejmiemy żadnych działań, nie będzie to oznaczać zrzeczenia się naszych praw i nadal będziemy uprawnieni do dochodzenia wszystkich przysługujących nam praw.

13. Prawo właściwe i jurysdykcja

Warunki należy interpretować zgodnie z prawem obowiązującym w Anglii, a w przypadku jakichkolwiek sporów lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami, spór lub roszczenie będzie podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

14. Całość Umowy

Regulamin stanowi całość porozumienia stron, a wszystkie poprzednie i równoczesne umowy pomiędzy Tobą a ABENA oraz wszelkie porozumienia, obietnice lub warunki, ustne lub pisemne, wyraźne lub dorozumiane, zostają niniejszym zastąpione. Jakiekolwiek odstąpienie od któregokolwiek postanowienia Regulaminu będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez Dyrektora ABENA.

15. Polityka etycznego zaopatrzenia

Jako renomowana i zaufana firma, zaangażowana w oferowanie swoim klientom produktów wysokiej jakości, ABENA zdaje sobie sprawę ze swojego obowiązku zapewnienia, że dostawcy działają etycznie. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą konsekwentnie zapewniać środowisko, które chroni zdrowie i bezpieczeństwo ich pracowników oraz podstawowe prawa człowieka.

Oczekuje się, że wszyscy dostawcy będą przestrzegać krajowych przepisów i regulacji dotyczących zatrudnienia, w szczególności w odniesieniu do:

Minimalny wiek zatrudnienia
Swobodnie wybrane zatrudnienie
Zdrowie i bezpieczeństwo
Wolność zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych
Żadnej dyskryminacji
Żadnego ostrego i nieludzkiego traktowania
Godziny pracy
Stawki wynagrodzeń
Warunki zatrudnienia
ABENA nigdy świadomie nie będzie pozyskiwać towarów z krajów, które naruszają powyższe zasady. Oczekujemy również od naszych dostawców, aby wpajali te zasady w kontaktach z ich własną bazą dostawców.

Ze względu na czasami złożony charakter łańcucha dostaw naszych dostawców nie zawsze jest możliwe monitorowanie i kontrolowanie warunków każdej osoby zaangażowanej w produkcję naszych produktów. Jednakże w miarę ciągłego rozwoju ABENA zdaje sobie sprawę, jak ważne jest bycie proaktywnym i robienie wszystkiego, co w jej mocy, aby wspierać prawa osób zaangażowanych w produkcję jej towarów.


16. Wykorzystanie plików cookies

Ta witryna korzysta z plików cookie w celu śledzenia zachowań i poprawy komfortu korzystania z witryny. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na naszą politykę dotyczącą plików cookies.

Pliki cookie to małe pliki przechowywane na Twoim komputerze, które pomagają nam poprawić użyteczność użytkownika końcowego, a także poprawić jakość obsługi klienta. Pliki cookie zawierają wyłącznie informacje o Twoim komputerze, ale nie zawierają żadnych danych osobowych.

Możesz usunąć zapisane pliki cookies odwiedzając zaawansowane ustawienia swojej przeglądarki.


17. Warunki sprzedaży

Składając zamówienie, oferujesz zakup produktu na poniższych warunkach i zgodnie z nimi. Wszystkie zamówienia są uzależnione od dostępności i potwierdzenia ceny zamówienia

Czas wysyłki może się różnić w zależności od dostępności, a wszelkie oświadczenia dotyczące czasu dostawy dotyczą wyłącznie kontynentalnej części Wielkiej Brytanii. Więcej informacji można znaleźć w naszym powiadomieniu o dostępności.

Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z awarii usług pocztowych lub kurierskich lub opóźnienia spowodowane przez okoliczności pozostające poza naszą kontrolą.
Więcej informacji można znaleźć w naszym zawiadomieniu o dostawach.

Aby zawrzeć umowę z Abena musisz mieć ukończone 18 lat i posiadać ważną kartę kredytową lub debetową wydaną przez akceptowany przez nas bank. Abena zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich żądań złożonych przez Ciebie. Jeżeli Twoje zamówienie zostanie przyjęte, poinformujemy Cię o tym e-mailem i potwierdzimy tożsamość strony, z którą zawarłeś umowę. Zwykle będzie to Abena lub w niektórych przypadkach może to być osoba trzecia. W przypadku zawarcia umowy z osobą trzecią Abena nie działa jako agent ani zleceniodawca, a umowa jest zawierana pomiędzy Tobą a tą stroną trzecią i będzie podlegać warunkom sprzedaży, które Ci dostarczą. Składając zamówienie, oświadczasz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są prawdziwe i dokładne, że jesteś autoryzowanym użytkownikiem karty kredytowej lub debetowej użytej do złożenia zamówienia oraz że posiadasz wystarczające środki na pokrycie kosztu towaru. Koszt zagranicznych produktów i usług może się zmieniać. Wszystkie podane ceny mogą ulec zmianie.

17.1. Nasza Umowa

Kiedy złożysz zamówienie, otrzymasz e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia: ten e-mail będzie jedynie potwierdzeniem i nie będzie stanowić akceptacji Twojego zamówienia.

17.2. Ceny i dostępność

Chociaż staramy się zapewnić, że wszystkie szczegóły, opisy i ceny wyświetlane w tej Witrynie są dokładne, mogą wystąpić błędy. Jeśli odkryjemy błąd w cenie zamówionego przez Ciebie towaru, poinformujemy Cię o tym tak szybko, jak to możliwe i damy Ci możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia z prawidłową ceną lub jego anulowania. Jeśli nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, zamówienie potraktujemy jako anulowane. Jeśli anulujesz i zapłaciłeś już za towar, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy. W stosownych przypadkach ceny zawierają podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie wysyłki towaru. Dodatkowo doliczone zostaną koszty dostawy; takie dodatkowe opłaty są wyraźnie widoczne, tam gdzie ma to zastosowanie, i uwzględnione w „Koszcie całkowitym”.

17.3. Zapłata

Po otrzymaniu Twojego zamówienia przeprowadzamy standardową kontrolę preautoryzacyjną na Twojej karcie płatniczej, aby upewnić się, że masz wystarczające środki na realizację transakcji. Towar nie zostanie wysłany, dopóki kontrola przed autoryzacją nie zostanie zakończona. Twoja karta zostanie obciążona po przyjęciu zamówienia.

17.4. Dostawy

Za naszą usługę dostawy możesz zapłacić kartą kredytową/debetową, której używasz do płatności za towary. Do tej usługi mają zastosowanie nasze warunki sprzedaży. Należy pamiętać, że nie akceptujemy bonów upominkowych ani zniżek w ramach częściowej lub pełnej płatności za tę usługę.
Po opłaceniu usługi nie możemy wprowadzać w niej zmian. Dlatego też, jeśli chcesz zmienić adres dostawy, będziesz musiał anulować dostawę i zapłacić za nową.
Akceptujemy prośby o anulowanie złożone przed godziną 9:00, 1 dzień roboczy przed zarezerwowaną datą dostawy. Po godzinie 7:00 przekażemy Twoją prośbę naszemu kurierowi, a koszt usługi nie będzie podlegał zwrotowi.
Dostarczymy Twój towar w dowolnym momencie w godzinach 7:00 – 19:00 w wybranym przez Ciebie terminie pod adres podany podczas zamawiania dostawy.
Potrzebujemy adresu, do którego kurier będzie miał dostęp, a przy odbiorze towaru musi być obecna odpowiedzialna osoba dorosła. Jeśli kurierowi nie uda się dostarczyć Twojego towaru, nadal zostaniesz obciążony kosztami usługi.
W rzadkich przypadkach, gdy nie uda nam się dostarczyć Twojego towaru z powodu kuriera lub awarii ABENY, zwrócimy Ci koszt usługi.


17,5. Polityka zwrotów

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opisy na naszej stronie internetowej były dokładne. Jeśli z jakiegokolwiek powodu przedmiot nie zostanie zaakceptowany, może zostać zwrócony nieotwarty, nieużywany i w oryginalnym opakowaniu w ciągu 14 dni, a otrzymasz pełny zwrot pieniędzy lub wymianę. Jednakże koszt zwrotu produktu nie podlega zwrotowi. Nie ma to wpływu na Twoje prawa ustawowe.

W przypadku zwrotu dowolnego przedmiotu zalecamy uzyskanie dowodu nadania.

Zgodnie z nowymi unijnymi standardami internetowego rozstrzygania sporów wszystkie spory klientów będą rozpatrywane za pośrednictwem nowej platformy UE, do której można uzyskać dostęp tutaj http://ec.europa.eu/consumers/odr/


17,6. Zwolnienie VAT

Jeśli jesteś osobą fizyczną i chcesz złożyć zamówienie powyżej 200 sztuk jednorazowych podkładek, prosimy o wypełnienie formularza zwolnienia z podatku VAT, klikając tutaj.

Zgodnie z nowymi unijnymi standardami internetowego rozstrzygania sporów wszystkie spory klientów będą rozpatrywane za pośrednictwem nowej platformy UE, do której można uzyskać dostęp tutaj http://ec.europa.eu/consumers/odr/Ogólne Warunki
Zakres zastosowania


1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) mają zastosowanie do wszelkiej sprzedaży Produktów przez firmę Abena, niezależnie od wszelkich sprzecznych, sprzecznych lub dodatkowych warunków zawartych w jakiejkolwiek pisemnej umowie pomiędzy Stronami. Żadne takie sprzeczne, sprzeczne lub dodatkowe warunki nie zostaną uznane za zaakceptowane przez firmę Abena, chyba że i do czasu, gdy Abena wyraźnie potwierdzi akceptację na piśmie.1.2 Abena zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWS w dowolnym momencie. Abena powiadomi Klienta o wszelkich zmianach z trzymiesięcznym (3) wyprzedzeniem.Oferty, Zamówienia i Potwierdzenia zamówień

2.1 Wszystkie pisemne Oferty złożone przez Abenę są otwarte do przyjęcia w ciągu trzech (3) dni kalendarzowych od daty wystawienia, chyba że wyraźnie określono inaczej i są uzależnione od dostępności oferowanych Produktów.Wszystkie Zamówienia złożone przez Klienta będą określać co najmniej rodzaj i ilość zamawianych Produktów, obowiązujące ceny jednostkowe, miejsce dostawy i żądane terminy dostawy. Żadne zamówienie zakupu nie będzie wiążące dla firmy Abena, dopóki nie zostanie potwierdzone na piśmie.

Zamówienie nie jest wiążące dla firmy Abena, dopóki Abena nie wystawi Potwierdzenia Zamówienia.

W przypadku rozbieżności pomiędzy Zamówieniem Klienta a Potwierdzeniem Zamówienia od Abena, zastosowanie ma treść Potwierdzenia Zamówienia.Ceny i warunki płatności


3.1 Ceny będą zgodne z cenami określonymi w Potwierdzeniu Zamówienia Abena. Ceny, o ile nie zaznaczono inaczej, nie zawierają podatków, narzutów i innych opłat.3.2 Płatność zostanie dokonana w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostawy lub daty faktury, w zależności od tego, która z tych dat przypada później, bez potrąceń i potrąceń.3.3 Klient ma obowiązek okresowo przedstawiać takie informacje finansowe, jakich Abena może zasadnie zażądać w celu ustalenia lub kontynuacji warunków płatności. Abena może według własnego uznania w dowolnym momencie zmienić uzgodnione warunki płatności bez uprzedzenia, wymagając płatności gotówką z góry lub za pobraniem, gwarancją bankową, akredytywą lub w inny sposób.Jeżeli Klient nie zapłaci jakiejkolwiek faktury w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od terminu płatności, Abena może zawiesić dostawę dowolnego zamówienia lub pozostałego salda do czasu dokonania płatności lub zakończyć dostawę dowolnego zamówienia zakupu lub jego pozostałego salda poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o wypowiedzeniu w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od upływu okresu karencji.Abena może naliczać odsetki od terminu wymagalności do dnia płatności w wysokości 1 ½ % miesięcznie. Powyższe stanowi uzupełnienie, a nie ograniczanie, wszelkich innych praw lub środków zaradczych, do których Abena jest lub może być uprawniona na mocy prawa lub na zasadzie słuszności.W przypadku jakiegokolwiek zachowania Klienta stanowiącego naruszenie, w szczególności w przypadku opóźnienia w płatności lub złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, Abena ma prawo żądać zwrotu dostarczonych Produktów. Po odzyskaniu Produktów Abena będzie uprawniona do sprzedaży Produktów, przy czym wszelki uzyskany dochód zostanie potrącony z długami Klienta, pomniejszony o uzasadnione koszty sprzedaży lub inne powiązane koszty.Jeżeli zastrzeżenie własności nie jest skuteczne zgodnie z obcym prawem ustawowym kraju lub stanu, w którego jurysdykcji znajdują się Produkty, rodzaj zabezpieczenia odpowiadający zastrzeżeniu własności w tej lokalizacji uważa się za uzgodniony pomiędzy Stronami. Jeżeli do skorzystania z tych praw konieczna będzie współpraca Klienta, Klient na żądanie Abena będzie zobowiązany do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do ustalenia i utrzymania takiego prawa zastrzeżenia własności.


Warunki dostawy i opóźnienia w dostawie


4.1 O ile wyraźnie nie określono inaczej w potwierdzeniu Zamówienia, wszystkie dostawy Produktów będą realizowane na zasadzie Free Carrier (FCA) zgodnie z Incoterms 2010. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi zgodnie z uzgodnionym terminem dostawy.

4.2 Terminy dostaw Produktów są określone w Potwierdzeniu Zamówienia. Jeżeli Abena nie dostarczy Produktów w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od uzgodnionej daty dostawy, Klient może wypowiedzieć odpowiednie Zamówienie w całości lub w części (w odniesieniu do Produktów, których dotyczy opóźnienie), przekazując pisemne powiadomienie o wypowiedzeniu Abena w ciągu pięciu (5) dni kalendarzowych od upływu okresu karencji. Będą to wyłączne środki zaradcze przysługujące Klientowi w przypadku opóźnionej dostawy.

Abena zastrzega sobie prawo do realizacji dostawy w ratach.
Abena zapakuje i oznakuje wszystkie Produkty zgodnie ze standardem Abena dla konkretnego Produktu, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

Akceptacja Produktów


5.1 Klient ma obowiązek sprawdzić Produkty po ich otrzymaniu w siedzibie Klienta. Uznaje się, że Klient przyjął dostarczone Produkty, chyba że Abena otrzyma pisemne powiadomienie o odrzuceniu zawierające powody odrzucenia w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania Produktów.


W przypadku wady ukrytej (wady, której nie udało się wykryć przy zwykłej i należytej staranności podczas kontroli) Klient ma obowiązek zgłosić reklamację nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wystawienia faktury.


Abena zrobi to według własnego uznania i na swój koszt; (a) wymienić Produkty na wolne od wad; (b) zmodyfikować Produkty tak, aby były wolne od wad lub (c) zwrócić cenę zakupu Produktów.


Ograniczenie odpowiedzialności
Żadna ze Stron nie będzie uprawniona i żadna nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe, wynikowe lub karne jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi koszty przerwy w działalności, utratę zysków, koszty usunięcia i/lub ponownej instalacji, koszty ponownego zaopatrzenia, utratę danych, szkodę dla reputacji lub utratę klientów. Dochodzenie odszkodowania od firmy Abena przez Klienta z tytułu jakiegokolwiek roszczenia nie będzie przekraczać ceny zakupu Produktów stanowiących podstawę takiego roszczenia, niezależnie od charakteru roszczenia, czy to wynikającego z umowy, deliktu, rękojmi czy innego.


Odpowiedzialność Abeny we wszystkich sprawach jest ograniczona do 10% całkowitej kwoty zapłaconej i należnej Abena za Produkty dostarczone w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę powiadomienia Abeny o roszczeniu.


Przypomnienia i reklamacje
Obie Strony bezzwłocznie będą pomagać sobie nawzajem w badaniu i rozstrzyganiu wszelkich skarg, incydentów, zdarzeń potencjalnie incydentalnych, zdarzeń niepożądanych, zewnętrznych działań korygujących dotyczących bezpieczeństwa i wycofania Produktów w ciągu 10 dni roboczych lub krócej, jeśli zażądają tego władze publiczne.

Zgodnie z nowymi unijnymi standardami internetowego rozstrzygania sporów wszystkie spory klientów będą rozpatrywane za pośrednictwem nowej platformy UE, do której można uzyskać dostęp tutaj http://ec.europa.eu/consumers/odr/
W przypadku, gdy którakolwiek ze stron otrzyma skargę od jakiegokolwiek właściwego organu lub organu regulacyjnego, natychmiast poinformuje o tym drugą stronę i obie strony w każdym przypadku uzgodnią, która ze stron odpowie/koresponduje z takim właściwym organem regulacyjnym. W stosownych przypadkach Kupujący przekaże firmie Abena zwrócone próbki do zbadania.


Decyzja o wycofaniu partii produktu należy do Abeny, jednakże Abena weźmie pod uwagę każdą radę Kupującego. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pacjenta lub użytkownika, zawsze zostanie wdrożone wycofanie produktu. W stosownych przypadkach Abena podejmie decyzję o charakterze i pilności wycofania produktu, po konsultacjach z właściwym organem regulacyjnym.


Po podjęciu decyzji o wycofaniu partii Produktu, wycofanie zostanie zainicjowane przez firmę Abena i przeprowadzone zgodnie z wymogami systemu jakości firmy Abena, w stosownych przypadkach z odniesieniem do Wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie systemu nadzoru nad wyrobami medycznymi. Abena poinformuje Kupującego o wszelkich wymaganych działaniach, a Kupujący zapewni wszelką uzasadnioną pomoc. Kupujący zobowiązuje się do wycofania produktów co najmniej na poziomie numeru pozycji.


Abena ma obowiązek zgłaszać odpowiednim właściwym organom/organom regulacyjnym wszystkie poważne incydenty lub zdarzenia bliskie incydentom związane z Produktem zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej w sprawie systemu nadzoru nad wyrobami medycznymi. Kupujący zapewni wszelką pomoc, jaka może być zasadnie wymagana w związku z takim raportowaniem i wszelkim późniejszym dochodzeniem.


Siła wyższa
8.1 Każda ze stron będzie zwolniona z wszelkich opóźnień lub niewykonania zobowiązań, jeżeli są one spowodowane jakimkolwiek zdarzeniem lub nieprzewidzianą okolicznością pozostającą poza jej kontrolą, w tym między innymi klęskami żywiołowymi, działaniami wojennymi, pożarami, powstaniami, strajkami, blokadami wypadki lub inne poważne spory pracownicze, zamieszki, trzęsienia ziemi, powodzie, eksplozje lub inne zjawiska naturalne. Obowiązki i uprawnienia strony usprawiedliwionej przedłużają się z każdym dniem o okres równy okresowi usprawiedliwionej przerwy. Po ustąpieniu takich zdarzeń odpowiednie zobowiązania stron zostaną wznowione. Jeżeli przerwa w obowiązkach strony usprawiedliwionej będzie trwać dłużej niż trzydzieści dni kalendarzowych, każda ze stron będzie miała prawo rozwiązać obowiązującą umowę(-y) sprzedaży bez ponoszenia odpowiedzialności, za pisemnym powiadomieniem złożonym z trzydziestodniowym wyprzedzeniem inna impreza.


Własność intelektualna
Nazwy Abena, Abri, Bambo i Delta, wszelkie patenty, prawa autorskie i inna własność intelektualna będąca własnością Abeny, a także wynalazki i dzieła stworzone przez Abenę przez cały czas pozostają własnością Abeny.

Klient nie będzie rejestrował ani nie rejestrował żadnego z wyżej wymienionych znaków towarowych, nazw handlowych, nazw domen lub symboli firmy Abena (lub znaków towarowych, nazw handlowych, nazw domen lub symboli podobnych do Abeny). Wszelkie rejestracje nazwy i marki Abena przez Klienta zostaną niezwłocznie przeniesione na Abena na koszt Klienta.

Klient ma obowiązek natychmiast zaprzestać używania nazwy i marki Abena po rozwiązaniu umowy Stron.

Jeżeli jakiekolwiek dostarczone Produkty zostaną uznane za naruszające prawa własności intelektualnej strony trzeciej i Abena otrzyma zakaz ich używania, Abena, według własnego uznania i na swój koszt, (a) uzyska prawo do dalszej produkcji i/lub sprzedaży Produktów; (b) wymienić Produkty na nienaruszające zamienniki, pod warunkiem że takie zamienniki nie powodują istotnego pogorszenia wydajności lub funkcji; (c) modyfikować Produkty tak, aby nie naruszały praw; lub (d) zwrócić cenę zakupu Produktów pomniejszoną o rozsądną kwotę za użytkowanie. Powyższe określa wyłączną odpowiedzialność Abeny za naruszenie praw własności intelektualnej.